Skip to main content

FriSes årsberetning 2022

Sådan gjorde Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark en forskel i 2022

Fælles fremtid lokalt

Året, vi troede skulle være en tilbagevenden til tiden før pandemi og nedlukning. Året, der i stedet bød på nye kriser og nye udfordringer - men også nye muligheder, nye partnerskaber og nye fællesskaber. 

Tag med på en rundtur i året, der gik i FriSe, og se glimt fra årets arrangementer og aktiviteter. 

28 medlemsbesøg

FriSes nyeste konsulenter Ninna og Louise var på rundtur blandt medlemmerne.

Regionale møder om strategisk udvikling

På en række regionale workshops, der tog udgangspunkt i den flotte evaluering af frivilligcentrenes arbejde med kvalitetsmodellen, blev der talt strategisk udvikling. 

FriSes formand og direktør var på Folkemødet på Bornholm

FriSe var i panelet i en debat om partnerskaber i civilsamfundet og deres rolle i velfærdssamfundet sammen med Frivilligrådet og Center for Frivilligt Socialt Arbejde, og derudover deltog FriSe i en række andre debatter om civilsamfundets potentialer og udfordringer.

Ny strategi: Sammen om selvhjælp

Stor opbakning blandt FriSes medlemmer til den nye strategi for selvhjælp, der skal sikre udvikling og udbredelse af selvhjælpsgrupper i hele Danmark.

Der var bobler i glasset, store forventninger og høje ambitioner på feltets vegne, da repræsentanter fra 25 frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer skød arbejdet med FriSes nye strategi for selvhjælp i gang.

Kick off-arrangementet i Vejle den 22. september var kulminationen på en strategisk beslutning i FriSes bestyrelse om en massiv investering i udviklingen af selvhjælpsarbejdet blandt FriSes medlemmer.  

Aldrig før er der afsat så mange ressourcer til at understøtte og udvikle selvhjælp i FriSe-regi, og med ansættelsen af en selvhjælpskonsulent i foråret 2022 er der i den grad sat såvel tempo som en klar retning for selvhjælpsindsatsen.

”Ved udgangen af 2025 står vi på et helt andet og stærkere fælles fundament, end vi gør i dag. Men for at nå i mål kræver det størst muligt samspil mellem det, der sker lokalt og det, der sker nationalt. Vi skal lykkes sammen med at styrke indsats, position og synlighed for selvhjælp,” fortæller Louise Morell Holm, selvhjælpskonsulent i FriSe.

Frivilligcentrenes afgørende rolle som brobygger i lokale fællesskaber

Frivilligcentrene i Danmark spiller en væsentlig rolle i at styrke det frivillige engagement lokalt. En ny evaluering af frivilligcentrene fra VIVE beskriver de udfordringer og muligheder, som frivilligcentrene står over for som moderne organisationer i det frivillige, sociale landskab. Evalueringen præsenterer en række anbefalinger til, hvordan centrenes rolle og arbejde kan styrkes.

Den 5. maj 2022 offentliggjorde ViVE; Frivilligcentrene i Danmark 2021 En evaluering af den lokale understøttelse af deltagelse og fællesskaber

Evalueringen, som er kulminationen på arbejdet med frivilligcentrenes kvalitetsmodel fra 2018-2021, fremhæver frivilligcentrenes oplevelse af kvalitetsmodellen som et konstruktivt redskab, men peger samtidig på begrænsede ressourcer til at varetage frivilligcentrenes mangeartede og komplekse opgaver i forhold til understøttelse af lokale frivillige fællesskaber.

Evalueringen beskriver, hvordan frivilligcentrene i dag har både flere og mere komplekse opgaver og færre ansatte, herunder langt flere opgaver rettet mod kommunernes behov. 

Evalueringen understreger samtidig frivilligcentrenes vigtige rolle som brobygger mellem borgere, frivillige, foreninger og kommuner i forhold til at skabe fællesskaber og deltagelsesmuligheder samt den lokale sammenhængskraft i forhold til at løse sociale udfordringer lokalt. 

Men både små foreninger og kommunale samarbejdspartnere efterlyser mere støtte fra frivilligcentrene, blandt andet ser kommunerne gerne, at frivilligcentrene spiller en endnu større rolle i faciliteringen af det kommunale samarbejde med lokale foreninger. Det har flere frivilligcentre dog vanskeligt ved at imødekomme på grund af mangel på personale og ressourcer.

Nordisk samarbejde

FriSe var sammen med Sveriges frivilligcentraler i slutningen af april inviteret til Oslo af Norges Frivilligsentraler til to dages inspirations- og erfaringsdeling om understøttelse af frivillighed i Skandinavien.

Europæisk besøg i Aarhus

FriSe havde den 7.-8. juni besøg af organisationer fra fem europæiske lande i forbindelse med et nystartet EU-projekt, som har fokus på ensomhed blandt unge, herunder mulighederne for at involvere sig som frivillig. 

Konference i Bruxelles

FriSes formand og direktør deltog i CEV Spring Volunteering Congress 2022 i Bruxelles 7.-8. marts. 

Sammen mod ensomhed

March mod ensomhed

2000 km igennem 81 kommuner på 68 dage. Ambitionerne for dette års March mod ensomhed var store, og da Patrick Cakirli den 8. august 2022 tog første skridt, var reglen som altid; han må kun gå, når han har følgeskab.

Over hele landet har FriSes medlemmer bakket op om marchen og stået klar med følgeskab, fællesspisning og husly til Patrick på turen rundt i Danmark.

FriSe indgik i 2022 en samarbejdsaftale med March mod ensomhed, så vi sammen kunne sætte fokus på ensomhed og fællsskaber lokalt.

Nyt partnerskab mod ensomhed

FriSe deltager i et nyt partnerskab, der skal bekæmpe den voksende ensomhed og udvikle Danmarks første nationale ensomhedsstrategi.

Ældre Sagen og Røde Kors koordinerer arbejdet i partnerskabet, der blev sat i gang ved et kick-off arrangement i København den 11. maj. 

Vi tæller ikke alle ned til det samme

FriSe har gennem flere år haft et særdeles godt samarbejde med Folkebevægelsen mod ensomhed.

I 2022 er FriSe indtrådt i Folkebevægelsens styregruppe. Sammen med de øvrige organisationer har vi koordineret indsatserne omkring Danmark Spiser Sammen, konferencen; Ensomhed - vores fælles udfordring, og op mod juletid en stor kampagne i samarbejde med COOP og Rasmus Seebach med salg af et kalenderlys med 25 dage - som en påmindelse om, at vi ikke alle tæller ned til det samme.

Årsmøde 2022
Fælles om fremtiden

På FriSes årsmøde fredag den 11. marts 2022  i Torvehallerne i Vejle satte vi fokus på brobygning, og hvordan vi i fællesskab kan komme videre, nå nye potentialer og få flere med.

Hvordan mobiliserer vi frivillige og borgere, virksomheder og organisationer til at gøre en forskel lokalt? Hvordan kan vi få nye partnere og aktører med i en fælles lokal dagsorden?

Vi tunede ind på de gode partnerskaber, undersøgte udfordringerne ved samarbejde med nye aktører, og vi stillede skarpt på FriSes medlemmers rolle som lokale brobyggere, der understøtter den sociale sammenhængskraft lokalt. Sammen satte vi tiltag, løsninger og udfordringer til debat og refleksion. 

Brobygning og en udfordring

Hvordan bygger man en bro? Man kan ikke bare bygge fra den ene side til den anden - så bliver broen for ustabil og knækker på midten. I stedet må man sætte sig ind i, hvad der er på den anden side, hvor broen skal føre hen, og så i fællesskab bygge fra begge sider og gå hinanden i møde. 

På FriSes årsmøde 2022 satte Özlem Cekic fokus på mod og ansvar. Modet til at indgå nysgerrigt, tolerant og åbent i mødet med et andet menneske, og det fælles ansvar vi deler for samtalen, fællesskabet og demokratiet. 

Ikke mindst gav hun FriSes medlemmer en udfordring: Inviter en person, du har det stramt med, til dialogkaffe inden sommer. Brug gerne humor og mad som grundlag for dialogen - og vær parat til at lytte - og måske endda opdage, at du ikke har helt ret, og at dine fordomme måske bliver udfordret.   

"At jeg kan være den person, jeg aldrig selv havde”

Christian mærkede ensomheden som et skrig i kroppen. Laura mærkede det på sin 18 års fødselsdag, hvor ingen kom til festen. Kasper kæmper stadig - for at åbne op og for at kvæle sine tanker og følelser om ligegyldighed. For Ulla var det ikke slagene, der var det værste - det var undertrykkelsen.

Fire unges ærlige, barske, rørende og modige beretninger om ensomhed, mobning, tab og social kontrol ramte FriSes medlemmer, da C:ntact sluttede årsmødeprogrammet af.
   
Fælles for fortællingerne var den forskel, et inkluderende fællesskab kan gøre - at der bare er én person, der ser - at der bare er én person, der vil hjælpe, række ud, sige hej og invitere ind.

Fællesskaber holder os oppe

Social- og Ældreminister Astrid Krag kunne desværre ikke nå til Vejle, men åbnede i stedet FriSes årsmøde 2022 virtuelt i en livetransmitteret tale.

I talen lød en stor tak til FriSes medlemmer for indsatsen for sårbare mennesker under pandemien og et ønske om, at de frivillige fælleskaber kan være et værn mod den ensomhed, som er vokset i bredden - flere føler sig ensomme, og i dybden - flere er blevet endnu mere ensomme og isolerede end før.

FriSes nye bestyrelse

Der var genvalg til Anne Lise Holst Jensen, Kultur og Frivillighuset Holstebro og Mona Gaarsdal, Frivilligcenter Silkeborg på FriSes generalforsamling den 12. marts 2022. Også Britta Jacobsen, Frivilligcenter Greve, forbliver i bestyrelsen, nu som suppleant. 

Til gengæld bød generalforsamlingen på et farvel til næstformand Mariane Ravnholt, Frivilligcenter Herning, der har været en aktiv og engageret del af FriSes bestyrelse siden 2013. 

Velkommen til Lise

Som en del af generalforsamlingen skulle også godkendes en ekstern ressourceperson for kun anden gang i FriSes historie. Bestyrelsen havde indstillet Lise Poulsen, som blev godkendt af generalforsamlingen med stående klapsalver.


Lise Poulsen kender FriSe og vores medlemmer særdeles godt fra flere års godt samarbejde med Socialstyrelsen om frivilligcentrenes kvalitetsmodel. Lise Poulsen er nu selvstændig konsulent og efter generalforsamlingen 12. marts det nyeste medlem af FriSes bestyrelse. 

Deltagerrekord til årsmødet

FriSes årsmøde slog endnu engang deltagerrekord, da vi fredag den 11. marts 2022 samlede 205 deltagere fra 67 medlemsorganisationer i Torvehallerne i Vejle.

Temaet for dagen var; Fælles om fremtiden, og på programmet var brobygning imellem gode FriSe-kolleger og på tværs af kommuner og landsdele. Med en række oplæg og workshops satte vi sammen fokus på det enorme potentiale vi udløser, når vi går sammen – når vi bygger broer mellem forskellige aktører med samme mål, og når vi bygger broer mellem mennesker, der har det svært.

Partnerskaber viser vej til fællesskaber

LÆRING FRA TO NYE LOKALE PARTNERSKABER SKAL HJÆLPE FLERE SÅRBARE UNGE IND I FRIVILLIGE FÆLLESSKABER. MED EN FIREÅRIG BEVILLIG PÅ 9,6 MIO. KR. FRA SOCIALSTYRELSEN SKAL FRIVILLIGCENTER SLAGELSE OG FRIVILLIGCENTER HILLERØD AFPRØVE EN MODEL FOR LOKALE PARTNERSKABER

Hver tredje unge kvinde og hver femte unge mand mellem 16-24 år i Danmark har dårligt mentalt helbred. Det har konsekvenser i form af selv-isolation, mistrivsel og ensomhed og kan sætte spor langt op i voksenlivet.

Med to helt nye partnerskabsprojekter i henholdsvis Slagelse og Hillerød Kommune skal der udvikles nye metoder og indsatser til at understøtte sårbare unges veje ind i lokale fællesskaber.

Med et tæt samarbejde på tværs af foreningsliv, kommunale instanser og lokale aktører skal der skabes nye og bedre muligheder og rammer for, at den enkelte unge – uanset sårbarhed eller udfordringer – kan få adgang til fællesskaber, etablere flere relationer og netværk, og at få flere muligheder for at deltage og bidrage i lokalsamfundet.

Formålet med de lokale partnerskaber er sammen at udvikle nye metoder og indsatser, der kan fremme muligheder og mindske barrierer, for at unge i sårbare eller udsatte positioner kan blive deltagere, medudviklere og frivillige i de lokale fællesskaber.

For selv om tilbuddene er derude – i form at et velfungerende foreningsliv med forskellige aktiviteter og arrangementer fra håndbold til rollespil - kan vejen ind i de frivillige fællesskaber føles lang og udfordrende for dem, der står udenfor.  

FriSe i Brancheforeningen

FriSe er nu medlem af Civilsamfundets Brancheforening.

Ressourcer i spil

I februar 2022 kunne projektpartnerne i Ressourcer i spil endelig mødes fysisk. Indtil da var alle møder i projektgruppen, der består af Frivilligcenter Vesterbro / Kgs. Enghave / Valby, Frivilligcenter Favrskov og Frivilligcenter Billund, blevet afholdt digitalt.

Frivilligjob på festival

Det gode seniorliv var på programmet, da Frivilligjob.dk deltog i en ny Vidensfestival i Aarhus. Udover en stand med de mange frivillige muligheder for seniorer, deltog Frivilligjob.dk i en paneldebat.

Krig i europa

Lokale Ukraine-indsatser

Da de første flygtninge fra krigens rædsler i Ukraine kom til Danmark, stod civilsamfundet klar til at tage imod. Lokalt indtog frivillligcentrene hurtigt en vigtig rolle som lokale brobyggere, der understøtter den lokale frivillighed og koordinerer den frivillige indsats på tværs af foreninger og sektorer i tæt samarbejde med lokale aktører og kommunale samarbejdspartnerne.

Frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer skaber fællesskaber lokalt, mobiliserer frivillige og borgere, og hjælper dem, der gerne vil hjælpe andre. Med et unikt overblik over det lokale foreningsliv kan FriSes medlemmer rådgive og koordinere frivillige indsatser og aktiviteter lokalt. Skabe nye muligheder for at gøre en forskel – og gøre det lettere at være frivillig og frivillig forening. Vi bygger broer – mellem foreninger - mellem frivillige – mellem lokale aktører og myndigheder.

Ingen ved, hvor længe krigen kommer til at vare, og hvor mange der må flygte fra deres hjem. Men et stærkt civilsamfund – selv efter flere års corona-bøvl – står klar til at hjælpe. Tak for det!

Minister: Tak fordi I handler

"Det frivillige foreningsliv -fra fodboldklubberne til lokale sociale ildsjæle- sikrer de nytilkomne ukrainere gode oplevelser og del i fællesskaberne. Tak for at handle & koordinere."

Sådan lød det fra Social- og Ældreminister Astrid Krag, da Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark, Frivilligrådet, Center for Frivilligt Socialt Arbejde og DGI den 6. april diskuterede, hvordan vi kan understøtte de frivillige organisationers arbejde, når vi skal tage imod flygtninge fra Ukraine.

Nyt partnerskab for ukrainske børn

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark deltager i et nyt nationalt partnerskab med fokus på fritidsaktiviteter til ukrainske børn.

Frivilligrådet faciliterer partnerskabet, der er nedsat på baggrund af regeringens ønske om at; alle ukrainske børn skal have mulighed for at gå til en fritidsaktivitet.

"Vi ved, at fællesskaber, kammeratskaber og fritidsliv er med til at øge børns trivsel. Derfor er det mit håb, at alle ukrainske børn kan gå til noget, og at de og deres familier inviteres med ind i fællesskaberne i foreningerne. 

Ros til frivilligcentrene

Civilsamfundet og den lokale frivillige indsats i forbindelse med modtagelse af flygtninge var på toppen af dagsordenen på KL’s Social- og sundhedspolitiske Forum i Aalborg den 24. maj.

Frivilligcentrenes vigtige rolle som koordinatorer af indsatsen lokalt og som brobyggere mellem forskellige aktører blev fremhævet af Laura Auken fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

18 kommuner har nu Socialkompas

Socialkompasset.dk er udviklet i Aarhus Kommune som infrastruktur til øget samskabelse på tværs i kommunen. Portalen samler tilbud og synliggør dem overskueligt, så borgere har adgang til relevante tilbud fra forskellige aktører i både kommunalt og frivilligt regi.

FriSe har fået til opgave at udbrede Socialkompas nationalt, og har i 2022 påbegyndt arbejdet med at udvikle en skalerbar og driftssikker platform med endnu flere muligheder for den enkelte kommune og lokale aktører.

Interessen for Socialkompas ved en række onlinemøde har været stor, og allerede i efteråret 18 kommuner i tæt samarbejde med lokale frivilligcentre igangsætte arbejdet med at implemenere de lokale udgaver af Socialkompas. 

Socialkompas i Roskilde

Lokalt fokus i det nye Frivilligråd

Det nye frivilligråd er tiltrådt

Det nye Frivilligråd tiltrådte 1. april 2022 med formand Anna Bjerre og næstformand Charlotte Bach Thomassen udpeget af socialministeren og otte medlemmer valgt direkte af 122 organiationer inden for den frivillige sociale sektor. 

Derudover indstiller Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark  og Kommunernes Landsforening KL hver ét medlem af Frivilligrådet.

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmarks formand Lars Rasmussen ser frem til et særdeles godt samarbejde med rådets nye medlemmer.

Og der er opgaver nok at tage fat på for Frivilligrådet, ikke mindst kampen for en stabil finansieringsmodel, der kan sikre kvalitetet i det frivillige sociale arbejde.

20 kandidater til valg

Frivilligrådets formand udpeges af ministeren for en fire-årige periode, og  KL og FriSe udpeger hver et medlem af rådet, mens de øvrige otte pladser i rådet vælges direkte af de frivillige sociale foreninger.

123 foreninger er opstillings- og stemmeberettigede og kunne således opstille kandidater.

Hele 20 kandidater meldte sig klar til en tørn i rådet, som rådgiver regeringen og fungerer som talerør for civilsamfundet. 


Et helt nyt landspanel

Et helt nyt landspanel skal give input til Frivilligrådets arbejde. Landspanelet skal bestå af repræsentanter fra de lokale frivilligråd og frivilligcentre. Landspanelet skal mødes med Frivilligrådet to gange årligt.

"Det er i høj grad de enkelte frivillige ude i de lokale foreninger, som bærer civilsamfundet på deres skuldre. Det er de lokale frivillige, der har erfaringerne med, hvordan man driver en genbrugsbutik, arrangerer lejrture for udsatte børn eller rådgiver udsatte mennesker. Den viden får vi nu bedre mulighed for at inddrage, så vi kan skabe endnu bedre rammer for frivilligt arbejde i Danmark,” sagde daværende socialminister Astrid Krag i en pressemeddelelse.

Den korte vej til et godt match

Det to-årige forskningsprojekt; MATCH viser, at det betaler sig at arbejde strategisk med at skabe organisationsmiljøer, der understøtter frivilliges motivation samt at arbejde målrettet med anerkendelse af de frivillige allerede, når de træder ind ad døren.

Mangel på frivillige

På Danmarks største portal for frivilligt arbejde oplevede vi også nedgang i antallet af frivillige. 

FriSe malede Danmark Frivillig Fredag-rød

#FællesFremtidLokalt var temaet for dette års Frivillig Fredag, og FriSes medlemmer var i den grad i front for festlighederne lokalt og nationalt.

Silkeborg og Næstved var der Fællesskabsstafet, i Stevns hejste de flaget og i Odense var den røde løber rullet ud til FrivilligGalla.

Skive var der Frivillig Fredagsbar, i Nyborg var der hyldestfest, i Mariagerfjord er der frivilligbørs, i Favrskov var der frivilligquiz og på Amager var der foreningsmarked.

Der var fest i Fredensborg og Hjørring, fællesspisning i Rudersdal, fællessang i Greve, fernisering af frivilligportrætter i Aarhus, foreningsløb på Langeland  og fødselsdag i Energicenter Voldparken.

Middelfart var der vindue for en forening, i Aabenraa plakatkonkurrence og i Vejen frivillighedsmesse.

Også i ViborgSvendborgRebild, GentofteEsbjerg og Helsingør  var der fest, og i SorøThyLemvigHerlevHørsholm og Halsnæs blev der uddelt priser.

Priser var der også til ansatte og frivillige i FriSes medlemsorganisationer, fx i Varde og HillerødSelvhjælp Sydvest blev årets forening, og frivillige ved Selvhjælp Randers blev hyldet til Frivilligværkets FRIGG-awards.

Vejle, GuldborgsundHerningFredericiaHaderslevSlagelse og på Mors tog de forskud på festlighederne og fejrede Frivillig Fredag før tid, mens Gribskov fejrede senere.

Mindre bureaukrati

I begyndelsen af maj havde FriSes bestyrelse møde med Kristian Pihl Lorentzen, der står i spidsen for Venstres nye arbejdsgruppe, der skal komme med løsningsforslag for foreninger, der er plaget af bureaukrati og gebyrer.

Til kamp mod bureaukratiske byrder for foreningslivet

Ny vejledning til bankerne

Finanstilsynet har den 4. oktober udsendt en ny vejledning, der giver bankerne mulighed for at behandle de fleste foreninger som lavrisikokunder – og derfor begrænse kontrol- og dokumentation til et minimum.

Den nye vejledning er resultatet af halvandet års arbejde, hvor FriSe sammen med en række foreninger, Finans Danmark og Finanstilsynet har samarbejdet for at begrænse de administrative byrder, som tusindvis af små og store foreninger i dag oplever.

 Om vejledningen faktisk bliver den lettelse, som vi håber, afhænger nu af, om bankerne udnytter de muligheder, som vejledningen giver dem. Vejledningen ændrer ikke i sig selv gebyrerne, men vi har en klar forventning om, at når bankerne får mindre kontrolarbejde, vil de også sænke gebyrerne. I samspil med vores medlemmer vil vi nøje følge udviklingen.

Bureaukrati truer frivilligheden

Halvdelen af de foreningsfrivillige overvejer at stoppe. Det er for bøvlet, for besværligt og for bureaukratisk at drive en lokal forening, og det går hårdt ud over det frivillige engagement.

Sådan lyder de nedslående resultater af Kulturministeriets undersøgelse af de bureaukratiske byrder i folkeoplysende foreninger. Spørgeskemaet er besvaret af 2.470 foreningsaktive på idræt, kultur og spejder-området, der især fremhæver følgende:

  • Det er krævende og omkostningsfuldt at have en foreningskonto i et pengeinstitut
  • Ansøgninger om tilskud og lokaler hos kommunerne er tidskrævende og besværligt
  • Medlemsregistrering hos både kommuner og organisationer er omstændeligt

Et lignende billede tegner sig også i den åbne høring 'Meld et benspænd', hvor også sociale foreninger har kunnet skrive til en dedikeret mailpostkasse hos Kulturministeriet, hvilket mange af FriSes medlemmer har benyttet sig af. Her er der modtaget 258 svar. 

Digitale kaffemøder

Et nyt mødekoncept i FriSe giver mulighed for sparring og ideudveksling om aktuelle tematikker og udfordringer lokalt. 

Faglig Fredag fortsætter

Lancering af Læringsrum

FriSe har i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde udarbejdet en række læringsrum målrettet frivilligcentre, der ønsker at holde lokale kurser om relevante emner for lokale foreninger og frivillige.

Flere facebookgrupper

Flere faglige netværksgrupper på facebook målrettet ansatte i FriSes medlemsorganisationer giver mulighed for at dele inspiration, viden og erfaringer. Grupperne er tænkt som supplement til de faglige netværk med fysiske møder og er et uformelt rum, hvor der kan deles erfaringer og idéer og efterspørges inspiration og viden.

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmarks bestyrelse 2022
Formand Lars Rasmussen
Anne Lise Holst Jensen
Kultur- og Frivillighuset Holstebro
Britta Jacobsen
Frivilligcenter Greve
Næstformand Tina Andersen Messaoudi
Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev
Nini JolANDER
De Frivilliges Hus Aalborg
Søren Hegstrup
Frivilligcenter Slagelse
Mona Gaarsdal
Frivilligcenter Silkeborg
Lise Poulsen
Ekstern ressourceperson

Selvhjælpsudvalget 2022

Frivilligcenterudvalget 2022

Anette Nielsen, centerleder
FRIVILLIGCENTER HILLERØD

Louis Lindholm, daglig leder
FRIVILLIGCENTER FREDERICIA

Jørgen Krogh Hessellund, daglig leder
FRIVILLIGCENTER LEMVIG

Lykke Pedersen, leder
FRIVILLIGCENTER SLAGELSE

Anders Poulsen, leder
FRIVILLIGCENTER FURESØ

Katja Jørgensen, souschef
DE FRIVILLIGES HUS AALBORG

Anne Meta Nielsen, leder

Jess Kahr, leder
FRIVILLIGCENTER ODENSE

Teddy Sidelmann Rasmussen, leder
FRIVILLIGCENTER AMAGER

Ansatte i Frivilligcentre & Selvhjælp Danmarks Sekretariat 2022
Direktør

Casper Bo Danø

Selvhjælpskonsulent

Louise Morell Holm

Rådgivningskonsulent

Ninna Henriksen

Udviklingskonsulent

Dannie Lønne Larsen

tECHSOUP

mARIE tOLSTRUP haNSEN

Frivillig Fredag

cLARA Maria Lyngkilde

Frivilligjob

Mathilde Gade Schaumburg-Müller

Socialkompas

Rolf Løbner Jensen

Kommunikation

Marianne Gay

Studentermedarbejder

Bitten Spicker

Studentermedarbejder

Emil Hu

Studentermedarbejder

Benjamin Christensen

Tidligere ansat

Heidi Skriver

Tidligere ansat

Tanja Skousbøll Hansen

Tidligere ansat

Anne Sofie Thorsted

Vi ser frem til nye samarbejdsmuligheder i 2023

Vil du med?