Fælles om fremtiden

Sammen skaber vi stærkere fællesskaber

Lokale partnerskaber

Flere mennesker i sårbare og udsatte positioner skal ind i sociale fællesskaber gennem lokale partnerskaber

Frivilligcentrene skal afprøve en ny model for lokale partnerskaber med en ny ansøgningspulje til etablering af lokale partnerskaber. 

Formålet med puljen er at øge deltagelsen i sociale fællesskaber for mennesker i udsatte og sårbare positioner. Partnerskaberne skal skabe mere inkluderede fællesskaber ved at mobilisere 30 eller flere frivillige foreninger og andre lokale aktører eksempelvis inden for kultur- og uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, region og kommune.

Flere ind i fællesskaber

Socialkompas.dk

Socialkompas er en ny, digital platform, der giver borgere, fagpersoner og frivillige ét overblik over sociale tilbud. Sammen med frivilligcentrene udbreder FriSe portalen

Frem til 2026 skal FriSe udvikle en national udgave af Socialkompasset, der skal udbredes til hele landet og skabe overblik over de mange lokale initiativer i foreninger og kommuner, som kan hjælpe mennesker i deres aktuelle situation. Socialkompasset understøtter således den lokale brobygning og på sigt frivilligcentrene strategiske rolle heri. 

Socialkompas.dk

Udvikling af sorggrupper

Sammen med det nationale sorgcenter og 22 medlemsorganisationer udvikler og afprøver FriSe et koncept for selvhjælpsgrupper

Hovedformålet er at udvikle og afprøve et skræddersyet selvhjælpskoncept for mennesker i sorg. Konceptet skal med afsæt i viden og erfaringer fra Det Nationale Sorgcenter udvikles i overensstemmelse med FriSes selvhjælpstradition med fokus på frivillighed og et medmenneskeligt perspektiv i relation til sorg.

I projektet indgår 22 af FriSes medlemsorganisationer, som skal medvirke til at udvikle og afprøve konceptet med sorggrupper lokalt og andre forankringsaktiviteter.

Tal om sorg

Sammen mod ensomhed

FriSe deltager i en række tværsektorielle partnerskaber og alliancer, der har til formål at bekæmpe ensomhed

Som en del af partnerskabet mod ensomhed er vi med til at udvikle Danmarks første nationale strategi mod ensomhed.

Sammen mod ensomhed

Bedre bankvilkår

I en arbejdsgruppe under Finans Danmark har FriSe sammen med flere foreninger formuleret forslag til, hvordan den administrative byrde for foreningers brug af banker kan lettes

Siden februar 2021 har FriSe deltaget i en arbejdsgruppe bestående af Civilsamfundets Brancheforening, DIF, DUF, ISOBRO, DGI, DFS, Danske Seniorer og Finans Danmark med formålet at formulere forslag til, hvordan den administrative byrde for foreningers brug af pengeinstitutter kan lettes. 
Det har været en krævende proces, da love og regler komplicerer området, og efter mange og lange drøftelser er vi nået frem til en række anbefalinger med udgangspunkt i at størstedelen af de danske foreninger med en lovændring skal indplaceres som lavrisiko-grupper i forhold til hvidvaskning og terrorfinansiering. En lempelse af bankernes administrative byrde bør føre til lavere gebyrer for foreningslivet. 

Foreningsarbejdsgruppe Finans Danmark

Frivilligcentrenes kvalitetsmodel

En ny kvalitetsmodel i landets mange frivilligcentre skal udgøre en fælles standard, men skal samtidig understøtte mangfoldigheden blandt frivilligcentrene

FriSe er i tæt samarbejde med frivilligcentrene og Socialstyrelsen i gang med en proces med fokus på fælles læring og udvikling, så frivilligcentrene kan skabe endnu mere værdi i overensstemmelse med formål og kerneopgaver. Frivilligcentrenes kvalitetsmodel er en del af processen, som også består af læringsnetværk, guidelines, konsulentbistand samt temadage og kurser.

Frivilligcentrenes kvalitetsmodel

Ny civilsamfundsstrategi

FriSe har deltaget i en arbejdsgruppe, der har udarbejdet en række anbefalinger til den nye civilsamfundsstrategi

En arbejdsgruppe bestående af Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark, Frivilligrådet, Rådet for Socialt Udsatte, Danske Handicaporganisationer og Civilsamfundets Brancheforening har udarbejdet en række anbefalinger til en ny civilsamfundsstrategi, der, der skal styrke civilsamfundets muligheder for skabe indsatser og fællesskaber, der gavner og inkluderer mennesker i udsatte og sårbare positioner.
Arbejdsgruppe civilsamfundsstrategi

Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor

FriSe deltager i Good Governance-projektet, der har til formål at udvikle anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor

Fælles for hele den frivillige sociale sektor er ønsket om at gøre en forskel for dem, som ikke altid kan få den rigtige hjælp andre steder. For at sikre denne hjælp er det afgørende, at de frivillige organisationer er veldrevne, har en klar rollefordeling mellem bestyrelse og ledelse samt er åbne om det frivillige arbejde, der udføres. 

Good Governance

Fast plads i Frivilligrådet

FriSe har siden 2018 haft fast plads i Frivilligrådet, der rådgiver regering og Folketing om den frivillige sektors rolle og indsatser

Som repræsentant for landets frivilligcentre og flere end 5000 lokale foreninger er FriSe den lokale frivilligheds stemme i Frivilligrådet. Her sætter vi fokus på styrker og udfordringer for den lokale frivillighed og arbejder kontinuerligt for at sikre de bedste betingelse og udfoldelelsesmuligheder for de lokale foreninger. 

Frivilligrådet

Skal vi arbejde sammen?


Hiv fat i os, hvis du har en god idé, et projektsamarbejde eller en udfrodring vi i i fælleskab kan finde en løsning på.  


Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark