Skip to main content

Flere ind i fællesskaber gennem lokale partnerskaber

2022-2026

FriSe er national koordinator for projektet omkring lokale partnerskaber i perioden 2022-2026. Konkret skal der afprøves modeller for lokale partnerskaber i fem kommuner. FriSe skal være sparringspartner og sammen med Socialstyrelsen være procesunderstøttende for de lokale aktører. Derudover skal FriSe opsamle og ikke mindst formidle viden om partnerskabernes potentiale til at løse lokale velfærdsudfordringer og ikke mindst sammen med frivilligcentrene cementere vores strategiske position som lokal infrastruktur og brobygger. 

Formål

Ansøgningspuljens formål er at afprøve en model for lokale partnerskaber, der skal øge mennesker i udsatte og sårbare positioner, herunder mennesker med handicaps deltagelse i sociale fællesskaber, herunder som frivillige, og bl.a. mindske ensomhed.

Partnerskaberne skal gennem mobilisering af lokale, frivillige foreninger på tværs af det sociale, kulturelle og folkeoplysende område, øge udsatte børns, voksnes og ældres samt borgere med handicaps deltagelse i frivillige fællesskaber, herunder som frivillige – samt mindske ensomhed.

Partnerskaberne skal skabe mere inkluderede fællesskaber ved at mobilisere 30 eller flere frivillige foreninger og andre lokale aktører eksempelvis inden for kultur- og uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, region og kommune.

For at gøre det nemt og ubureaukratisk for frivillige foreninger at deltage i partnerskabet skal dele af tilskuddet videreformidles til de deltagende aktører i partnerskabet. Hver forening kan således modtage op til 30.000 kr. i en såkaldt sign on fee.

Socialstyrelsen, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark yder processtøtte i projektperioden og ekstern leverandør evaluerer partnerskaberne.

"I Civilsamfundsstrategi 2022-2025 sættes der fokus på et styrket samarbejde med civilsamfundet om udvikling af velfærden. Gennem fem lokale partnerskaber afprøves en samarbejdsmodel, der har til formål at øge mennesker i udsatte og sårbare positioners deltagelse i sociale fællesskaber, herunder som frivillige. De lokale partnerskaber består af frivillige organisationer på tværs af sociale, kulturelle og folkeoplysende frivillige foreninger samt andre relevante, lokale aktører, der i fællesskab skal finde lokale løsninger til at skabe mere inkluderende fællesskaber og derigennem bl.a. mindske ensomhed"


Ansøgningspuljen

Frist 1. juli 2022

Ansøgningspuljen kan søges af frivilligcentre og andre civilsamfundsorganisationer, der har en lokal infrastruktur, som de lokale partnerskaber kan bygge ovenpå. Dvs. organisationer af en vis størrelse, som samtidig har et bredt kendskab og kontakt til det lokale foreningsliv og kan varetage en understøttende funktion over for de lokale foreninger i samme grad som et frivilligcenter. 

Der er 9,7 mio. kr. til fordeling. Ansøgningspuljen udmøntes af to omgange, hvor der etableres to lokale partnerskaber i 2022 og tre i 2024.

Der gives svar på ansøgningen i september 2022.


Processen

Ansøgningspuljen blev udmeldt i uge 18 med 8 ugers ansøgningsfrist. Ansøgningspuljen udmøntes af to omgange, hvor der etableres to lokale partnerskaber i 2022 og tre i 2024.
 
Allerede 6. april inviterede FriSe interesserede frivilligcentre til et online møde om puljen og dens formål. Se slides og optagelse af mødet.

FriSe har fået en unik mulighed for at deltage i udarbejdelse af vejledningen og puljen, men har ingen udvælgelseskompetence i forhold til at afgøre, hvor de lokale partnerskaber skal afprøves. Det er udelukkende Socialstyrelsen, der træffer beslutning herom. 

Til toppen