Skip to main content

Privatlivspolitik for Frise

FriSe indsamler, opbevarer og behandler udelukkende personoplysninger til specifikke og saglige formål, der er nødvendige i forhold til foreningens drift og udvikling. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige - eller når du beder os om det. Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre - fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke.  

Læs venligst vores privatlivspolitik for en forståelse af, hvilke persondata vi indsamler, hvordan vi indsamler og behandler persondata og hvordan vi beskytter dine persondata.

Persondata dækker alle data, der er personhenførbare og kan bruges til at identificere personer, herunder men ikke begrænset til navne, stilling, emailadresse og andre kontaktoplysninger.   

Sådan behandler vi dine personoplysninger:

Vi behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel) hertil. Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig kan være, at vi som forening har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, for at vi kan opfylde den aftale om medlemsskab, som din organisation har indgået med FriSe.   

I det omfang at vi behandler personoplysninger, sker det alene på baggrund af FriSes berettigede og legitime interesser som fx

  • at kunne håndtere organisationens medlemsrettigheder i forhold til foreningens vedtægter
  • at organisationen kan opfylde sine forpligtelser som medlem, herunder kontingentindbetaling
  • at kunne planlægge, afholde og udvikle relevante arrangementer og uddannelsesaktiviteter
  • at kunne vise situationsbilleder fra foreningens arrangementer

I andre tilfælde beder vi om dit samtykke til at behandle dine personoplysninger for at kunne levere ydelser og services i form af fx nyhedsbreve og kurser. Det er frivilligt, om du ønsker at afgive dit samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os. 

 

Vi behandler følgende personoplysninger:

 Medlemsoplysninger på hjemmesiden:

Vores medlemmer er frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer i Danmark, der efter eget ønske har anmodet om medlemsskab af foreningen. Vi registrerer følgende oplysninger på vores medlemsorganisationer: organisationens navn, adresse, telefonnummer, emailadresse, hjemmesideadresse og facebookside. Derudover registrerer vi persondata i form af navn på formand for organisationen samt daglig leder. Disse oplysninger offetliggøres på vores hjemmeside under medlemsoversigten for henholdsvis frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer. Formålet hermed er at give et overblik over organisationer for såvel samarbejdspartnere som borgere, der ønsker at komme i kontakt med deres lokale organisation. 

Vi indsamler oplysningerne fra organisationen ved indmeldelse i foreningen, og indhenter også offentligt tilgængelige oplysninger fra organisationens hjemmeside og sociale medier. 

Udover den på hjemmesiden tilgængelige kortoversigt deler vi ikke vores medlemsoplysninger med samarbejdspartnere eller andre, fx deler vi ikke maillister med andre organisationer eller myndigheder.

Vores valgte bestyrelse figurerer med samtykke på hjemmesiden med foto, navn, titel og organisation samt eventuel rolle i bestyrelsen. Ligeledes figurerer vores ansatte med samtykke med foto, navn, titel, arbejdsområder samt kontaktoplysninger i FriSe-regi. 

Medlemsoplysninger til internt brug:

Derudover registrerer vi til FriSes interne brug andre oplysninger om medlemsorganisationerne, fx stiftelsesår, økonomi samt deltagelse i landsorganisationens projekter, kurser og aktiviteter. Disse oplysninger indsamles kun på organisationsniveau og indeholder således ikke personhenførbare data.

Oplysninger om vores medlemsorganisationernes virke og aktiviteter indsamles og opbevares med formålene at kunne håndtere medlemsrettigheder i forhold til FriSes vedtægter, herunder kontingentopkrævning og deltagelse i generalforsamling. Ligeledes bruger vi data om medlemsorganisationernes deltagelse i vore projekter, uddannelsesaktiviteter og arrangementer til at sikre, at vi fortsat kan tilbyde vore medlemmer relevante aktiviteter og tilbud.

FriSe gennemfører med mellemrum forskellige spørgeskemaundersøgelser blandt vore medlemmer. Formålet kan være at skabe overblik over aktiviteter og projekter lokalt, ligesom vi også anvende spørgeskemaer til at evaluere vore arrangementer og tilbud. Det er naturligvis valgfrit at deltage i disse undersøgelser.

Vi indsamler og opbevarer besvarelser i op til et år efter undersøgelsen, mens analyser i anonymiseret form kan opbevares i flere år i forhold til at kvalitetssikre og udvikle FriSes medlemstilbud. I enkelte tilfælde, hvilket vi altid vil gøre opmærksom på inden svarafgivelse, gennmfører vi undersøgelser i samarbejde med andre organisationer og myndigheder. Vi vil i disse tilfælde kun dele en samlet anonymiseret analyse og aldrig de respektive besvarelser eller personlige oplysninger afgivet i spørgeskemaet.

Vi anvender Surveymonkey til at gennemføre vores undersøgelser. Survey Monkey har ikke adgang til dine svar eller kontaktoplysninger, og du kan til enhver tid ved henvendelse til FriSe bede om at få dine besvarelser slettet. Læs Survey Monkeys Fortrolighedspolitik.  

 

Nyhedsbreve og mailudsendelser:

 Alle ansatte og bestyrelsesmedlemmer i vores medlemsorganisationer har mulighed for at tilkendegive et ønske om at modtage nyhedsbreve og øvrige informationer samt invitationer på email. Ved afgivet samtykke til modtagelse af udsendelser fra Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark opbevarer vi navn, emailadresse, organiationsnavn samt rolle i organisationen i vores mailudsendingssystem. Vi anvender Mailchimp, og har indgået en databehandleraftale. Læs Mailchimps Privatlivspolitik

Vi anvender udelukkende disse oplysninger til udsendelse af mail fra FriSe til vore medlemsorganisationer, og vi deler ikke disse personoplysninger med andre. Dit samtykke kan til hver en tid tilbagekaldes, og du kan afmelde dig maillisten, hvorefter vi sletter alle data i Mailchimp. Vi stiller dog krav om, at vi har navn og email på leder og formand for alle medlemsorganisationer, så vi kan sikre, at medlemsorganisationen får de nødvendige oplysninger i henhold til, at vi kan opfylde den aftale om medlemsskab, som organisationen har indgået med FriSe.

Udover oplysninger medlemsorganisationen selv har afgivet, har vi i Mailchimp også adgang til at se, hvordan modtagere interagerer med nyhedsbreve og udsendelser, herunder åbninger og klik på indhold. Disse oplysninger bruger vi til at videreudvikle vores medlemsservices. Mailchimp har adgang til disse oplysninger i anonymiseret form og anvender disse til rapporter om datatrends. 

Deltageroplysninger:

Ved kurser, events og arrangementer afholdt af FriSe for vore medlemsorganisationer indsamler vi følgende oplysninger ved tilnmelding: organisationens navn, deltagernavn, emailadresse, rolle i organisationen og eventuelt særlige behov, der skal imødekommes i forhold til forplejning og indkvartering. 

Ved angivelse af særlige behov og ønsker kan der være tale om følsomme personoplysninger. Disse behandles udelukkende af relevante personer i FriSes sekretariat og kun i det omfang, det er nødvendigt at imødekomme ønsker og behov. Persondata af følsom karakter slettes umiddelbart efter behandlingen eller arrangementets afslutning.

Ved oprettelse af deltageroversigt til uddeling til deltagere registreres udelukkende organisationsnavn, deltagernavn og rolle i organisationen - aldrig kontaktoplysninger.   

Sociale medier:

 FriSe anvender forskellige sociale medier til at dele nyheder, tilbud og medlemsinformationer. FriSe opfordrer ansatte og bestyrelsesmedlemmer i vores medlemsorganisationer til at følge vores profiler og sider på henholdsvis Facebook, LinkedIn og Twitter. Når du interagerer med vores indhold på sociale medier kan disse indsamle data om dig til brug for markedsføring og lignende. 

 

Slettepolitik

Ved udmeldelse af FriSe sletter vi med øjeblikkelig virkning alle persondata relateret til den pågældende organisation. Hvis du som ansat eller bestyrelsesmedlem forlader medlemsorganisationen, sletter vi dine persondata, så snart vi gøres opmærksom herpå. 

Vi opbevarer oplysninger om deltagelse i projekter, aktiviteter og arrangementer på organisationsniveau til statistik, mens persondata relateret til deltagelse slettes senest et år efter det pågældende arrangement. 

 Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder, som beskrives herunder:

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til rettelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: Du har ret til at få slettet dine personoplysninger.

Ret til indsigelse: Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, og du har ret ti at gøre indsigelser mod behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet: Du har ret til at flytte dine personoplysninger, dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindelige anvendt format.

Ret til tilbagetrækning af samtykke: Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Tilbagetrækningen gælder ikke med tilbagevirkende kraft, mne først fra tidspunktet, hvor samtykket tilbagekaldes.

Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

Revision af privatlivspolitikken

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvis du ønsker indsigt i, hvilke data vi opbevarer om dig eller ønsker berigtigelse eller sletning af dine oplysninger.   

Vi forbeholder os ret til at ændre og revidere FriSes privatlivspolitik. Ved væsentlige ændringer vil du modtage oplysninger herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside. 

Senest revideret 12. juli 2018.