Debat: Invester i den lokale frivillighed

I en kronik på Altinget.dk kalder direktør i Ingerfair til et opgør mod sektorinddelingen af civilsamfundet. Og i landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark giver vi Frederik ret!

Det er nødvendigt at debattere den silotænkning, der præger civilsamfundet. Det giver ikke længere mening at definere og begrænse frivilligheden ud fra, om den har et socialt, kulturelt eller idrætsmæssigt sigte. Frivilligheden og de frivillige hverken kan eller skal puttes i kasser.

Frivilligheden er vild, voldsom og vidunderlig, og de 1,6 millioner frivillige i Danmark er fantastiske, engagerede og optagede af at gøre en forskel – for deres medmennesker, deres sag og deres lokalområde.

Det vil frivilligcentrene hjælpe med! Derfor arbejder landets 65 frivilligcentre dagligt for at sikre de bedste betingelser og de største udfoldelsesmuligheder for den lokale frivillighed. Frivilligcentrene yder konsulentbistand til foreninger, synliggør frivillige aktiviteter og mobiliserer frivillige. De gør det lettere at være frivillig forening og nemmere at blive frivillig – også for de borgere, som oplever barrierer i forhold til at deltage i det frivillige fællesskab, fx grundet handicap eller sprogvanskeligheder.

Traditionelt har frivilligcentrene haft et socialt sigte og i særlig grad serviceret de lokale sociale foreninger, men frivilligcentrene har i dag en bredere målgruppe med et fokus på at fremme og udvikle den lokale frivillighed og står således til rådighed for mange typer foreninger, frivillige og borgere.

Derudover har frivilligcentrene fokus på de foreninger og frivillige initiativer, som ikke er en del af større landsforeninger eller støttestrukturer, som DGI, DUF og DIF, fx den uorganiserede og projektorienterede frivillighed, som opstår spontant ud fra lokale behov og engagerede borgere.

Og det er netop frivilligcentrenes styrke – tilstedeværelsen i lokalmiljøet, samarbejdet med lokale aktører og kendskabet til lokale behov, styrker og udfordringer. En ny evaluering foretaget af Rambøll for Socialstyrelsen fastslår, at frivilligcentrene yder en væsentlig indsats for at styrke det lokale frivillige engagement.

I tirsdagens kronik foreslår direktøren i Ingerfair, at der etableres et frivilligcenter i hver kommune med beslutningskompetence over de kommunale puljemidler. Som repræsentant for landets 65 frivilligcentre fordelt på 60 kommuner er vi enige i behovet for lokale samlingspunkter for frivillighed, og glæder os over, at vi allerede i år byder fire nye frivilligcentre velkomne i flokken i henholdsvis Nyborg, Lemvig, Aabenraa og på Mors.

Den lokale forandring sker netop lokalt - og derfor giver det mening at støtte frivilligheden, hvor den opstår, vokser og trives ud fra lokale behov, interesser og engagement. Det er i lokalmiljøet, at hverdagen leves, og hvor frivilligheden for alvor gør en forskel.

Frivilligcentrene skaber rammer for dialog, netværk og nye partnerskaber, der i fællesskab kan løse lokale udfordringer og styrke sammenholdet i lokalmiljøet. Med et unikt overblik over det lokale foreningsliv og kendskab til den frivillige verden styrker og udvikler frivilligcentrene de lokale civilsamfundsaktører og koordinerer den frivillige indsats, så der ikke opstår unødig konkurrence om frivillige kræfter og puljekroner.

I forhold til eventuel uddeling af paragraf 18-midler og andre kommunale puljer til det frivillige arbejde, er der en række forskelle i kommunale procedurer og tilgange, og flere steder afprøves der forskellige typer af inddragelse af frivilligcentrene i udmøntning af de kommunale midler. Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark følger nøje med i erfaringerne og er opmærksomme på såvel ulemper som fordele ved frivilligcentrenes inddragelse i uddeling af midler til foreninger, som frivilligcentrene dagligt servicerer.

Som frivillighedens infrastruktur understøtter og udvikler frivilligcentrene de lokale frivillige fælleskaber og som en stærk landsorganisation deler vi viden og netværk med det fælles formål at skabe et mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og finde hjælp og støtte. Vi er altid interesserede i dialogen om, hvordan vi kan sikre de bedste betingelser for frivilligheden, udnytte hinandens ressourcer og styrke samarbejdet i civilsamfundet.

Bragt på Altinget.dk torsdag 9. juni 2016

Fj 400x200

techsoup

gno job

KVM

logo web

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark // Frederiksgade 78B, 1. //  8000 Aarhus C.
Telefon: 31 67 81 60 // Mandag-Fredag 09.00 - 15.00.

ikon linkedinForfra Webdesignikon facebook
En del af Moesborg NET-UP