Debat: Alle skal have positiv særbehandling

Positiv særbehandling for alle frivillige er den bedste måde at sikre rummelighed på i civilsamfundets organisationer

93 procent af foreninger, der anvender frivilligjob.dk til rekruttering af frivillige svarer i en undersøgelse, at de arbejder med at skabe mangfoldighed i deres frivilliggrupper. Men selv om mange foreninger er rigtig gode til at inddrage forskellige typer af frivillige, er der stadig grupper, der ikke i samme omfang som andre deltager i frivillige aktiviteter, for eksempel mennesker med forskellige fysiske handicaps, psykisk sårbare eller mennesker med anden etnisk baggrund.

Inklusion i foreningslivet og rummelige, frivillige fællesskaber er for alvor kommet på dagsordenen de sidste par år, men det er ikke nogen ny opgave. Frivilligcentrene har i mere end 25 år haft fokus på at inddrage mennesker i en sårbar situation i de lokale frivillige fællesskaber.

Hvert år henvender mere end 20.000 borgere sig til frivilligcentrene for en frivilligsamtale eller med et håb om at finde hjælp og støtte i de frivillige foreninger. Samtalerne bruges til afklaring og indblik forud for et eventuelt frivilligt engagement, men også til at italesætte borgernes ressourcer og eventuelle barrierer i forhold til at tage del i de lokale frivillige fællesskaber.

 

Med 70 frivilligcentre i Danmark arbejder Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark for at styrke deltagelsen og udfoldelsesmulighederne lokalt. Vi ønsker at skabe flere frivillige muligheder og flere frivillige fællesskaber, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats uanset handicap, social status eller etnicitet og uanset fysiske, sociale, psykologiske eller sproglige forudsætninger. Derfor driver vi også frivilligjob.dk, hvor vi i denne uge har premiere på en temaside om mangfoldig rekruttering.

Foreningerne, adspurgt i undersøgelsen, vil nemlig gerne inddrage endnu flere typer af frivillige, men efterspørger mere viden om, hvordan de rekrutterer, motiverer og leder de nye frivillige.

 

Gensidige relationer
Det er et kendt dilemma, når vi med fokus på mangfoldig rekruttering fremhæver den enkeltes ressourcer og samtidig udpeger mennesker, som kan have særlige forudsætninger eller behov for en særlig indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse. Det kan nemlig give den enkelte en følelse af, at de er anderledes eller reelt ikke er en ligeværdig del af fællesskabet.

Vi må omvendt også erkende, at der er mennesker, som ikke føler sig velkomne i foreningslivet og måske føler sig ekskluderet af de frivillige fællesskaber. Og at nogen har brug for en ekstra håndsrækning for at blive og vedblive med at være frivillig.

Vi kan derfor ikke komme uden om dilemmaet, men det er vigtigt, at der er tale om en gensidig relation, hvor forening og den frivillige har gavn af hinanden. De enkelte frivillige skal have mulighed for at deltage på egne præmisser, så de kan opleve glæden ved at yde en aktiv indsats, få nye kompetencer og blive del af sociale netværk – men foreningerne skal også turde stille krav til alle nye frivillige. Foreningerne skal ikke uden videre tilrette aktiviteter og tilbud for at imødekomme den enkeltes individuelle ønsker, da et hensigtsmæssigt match mellem forening og frivillig i sidste ende handler om, hvad foreningen har brug for til at opfylde sit formål.

Foreninger bør derfor kun inddrage nye typer af frivillige, hvis de mener, at de derved får flere forskellige ressourcer, perspektiver og kompetencer, som kan bidrage til udviklingen af nye initiativer eller sikre kvaliteten af ​​de eksisterende.

 

Et strategisk valg
Mange foreninger skaber et stærkt socialt fællesskab med et tæt sammenhold. De frivillige ligner ikke nødvendigvis hinanden, men kan identificere sig med foreningens formål og med hinanden i en fælles sag. Frivilliggrupperne kan helt naturligt blive meget homogene, fordi de ofte rekrutterer frivillige i det nære netværk. Der kan samtidig skabes en kultur med uskrevne regler, som kan være svære at gennemskue for andre, eller som gør det svært for nye at blive en del af fællesskabet.

Hvis foreninger ønsker et mere mangfoldigt fællesskab er det derfor nødvendigt at arbejde strategisk med deres frivilligmiljøer og rekruttering, så de bevidst rekrutterer efter andre typer frivillige og andre kompetencer end normalt.

 

Positiv særbehandling
For at inddrage forskellige typer af frivillige er det vigtigt at gøre plads til mange måder at engagere sig på alt efter behov, tid og ressourcer. Der skal være plads til at de frivillige bidrager i forskelligt omfang, og at arbejdsindsatsen kan være svingende alt efter den frivilliges situation eller dagsform.

Grundlæggende er det vigtigt at have fælles og gennemsigtige procedurer for alle frivillige, fordi standardprocedurer viser, at foreningen behandler alle på samme måde. Det er selvfølgelig vigtigt at have en individuel tilgang til hver enkelt frivillig og at overveje deres særlige motivation, kompetencer og forventninger; men alle skal eksempelvis spørges, om der er særlige hensyn, der skal tages – og ikke bare fordi den frivillige åbenlyst har et fysisk handicap eller en anden kulturel baggrund.

Man kan lidt polemisk sige, at alle frivillige uanset baggrund eller situation skal have den samme positive særbehandling. Det er derfor vigtigt, at foreningerne opbygger et velfungerende system til at rekruttere, fastholde og lede frivillige. På den måde kan alle føle sig imødekommet, og føle at de ud fra deres forudsætninger kan blive en ligeværdig og værdifuld del af frivilliggruppen til gavn for dem selv og foreningen.

 

Mangfoldig rekruttering
Med temasiden om mangfoldig rekruttering på frivilligjob.dk håber vi at kunne være med til at sætte fokus på mulighederne og inspirere udviklingen af det fantastiske arbejde, som allerede finder sted i mange frivillige foreninger og i landets frivilligcentre.

I første omgang har temasiden fokus på rekruttering af mennesker med en anden etnisk baggrund end dansk, men siden vil i de kommende måneder blive udvidet med andre målgrupper, der ikke i så høj grad som andre er frivillige, for eksempel mennesker med forskellige fysiske handicaps eller psykisk sårbare.

Fj 400x200

techsoup

gno job

KVM

logo web

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark // Frederiksgade 78B, 1. //  8000 Aarhus C.
Telefon: 31 67 81 60 // Mandag-Fredag 09.00 - 15.00.

ikon linkedinForfra Webdesignikon facebook
En del af Moesborg NET-UP