Flere frivillige muligheder og flere frivillige fællesskaber

FriSes målsætninger for 2017-2019

 

FriSe arbejder for et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte.

Med frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer i 64 kommuner har vi som mål at skabe inkluderende og ansvarsfulde fællesskaber og styrke deltagelsen og udfoldelsesmulighederne lokalt.

I samarbejde med vore medlemmer, i vore projekter og i dagligdagen arbejder vi på at gøre det lettere at blive og være frivillig og lettere at være frivillig forening.

 

I 2017-2019 har FriSe et særligt fokus på at skabe flere frivillige muligheder og flere frivillige fællesskaber


Med flere frivillige muligheder mener vi både flere muligheder for nye frivillige, der ikke tidligere har ydet en frivillig indsats og andre typer af frivillige, der måske oplever barrierer i forhold til frivilligheden. Vi mener også flere muligheder for frivillige foreninger, der med digitale værktøjer fra Techsoup og online rekrutteringsmuligheder på frivilligjob.dk og NGOjob.dk bedre kan nå deres mål.
Med flere frivillige fællesskaber tænker vi både nye målgrupper og nye former for frivilligt engagement, og flere frivillige fællesskaber, der skaber mulighed for det ligeværdige møde mellem mennesker på tværs af forskelle.

 

Vi vil skabe flere frivillige muligheder og flere frivillige fællesskaber ved at:

 • Understøtte og udvikle vores medlemmers arbejde med kvalitet og strategi
 • Give vores medlemmer adgang til uddannelse, kurser og kompetenceudvikling
 • Styrke deltagelses- og udfoldelsesmulighederne lokalt med fokus på nye målgrupper
 • Etablere stærkere netværk og nye samarbejdsmuligheder
 • Vise værdien af den lokale frivillighed

 

Fokus på strategi og kvalitet

Vi vil støtte vore medlemmer i at arbejde mere resultat- og udviklingsorienteret og deres arbejde med at formulere strategier med klare mål.

Strategierne skal anvendes aktivt for at fokusere opgaver og aktiviteter og sikre, at der leveres den ønskede værdi for de valgte målgrupper inden for de tilgængelige rammer og ressourcer.

Desuden vil vi støtte vore medlemmer i bruge dokumentation af resultater til at lære og forbedre praksis og synliggøre værdien, der skabes lokalt.

FriSe vil derfor:

 • Understøtte medlemmernes strategiske proces med råd, vejledning og redskaber
 • Invitere til regionale temamøder for frivilligcentrene; fx om tildelingskriterier, strategiprocesser, forandringsteori mm.
 • Færdiggøre processen med et nyt fælles kvalitetsgrundlag for arbejdet med selvhjælpsgrupper under FriSe, herunder revision af igangsættermanual og undervisningsmateriale
 • Sikre ensartede arbejdsmetoder, redskaber og evalueringsværktøjer blandt medlemmer, der tilbyder selvhjælpsgrupper

Udannelse og kurser

Vi ønsker at udvikle vores medlemsorganisationers kompetencer og udbyder derfor relevante uddannelsestilbud og aktuelle kurser til ansatte og bestyrelsesmedlemmer.

FriSe vil derfor:

 • Udbyde endnu en uddannelse i strategisk ledelse for frivilligcentreledere og selvhjælpskoordinatorer
 • Afholde opkvalificeringskurser for medlemsbestyrelser i forhold til at arbejde mere strategisk og resultatorienteret
 • Producere en række webinars, fx om ansættelseskontrakter, ny datalovgivning mm.
 • Tilbyde selvhjælpskurser til vore medlemmers frivillige samt skabe overblik over de lokale uddannelsesmuligheder for frivillige igangsættere

Stærkere netværk og samarbejdsmuligheder

Vi vil igangsætte et øget samarbejde på tværs af vores medlemmer samt etablere og facilitere nye netværk, der kan give inspiration og nye samarbejdsmuligheder.

Vi vil understøtte medlemmerne med viden og digitale redskaber, så de i endnu højere grad end nu kan udfylde og udvikle en rolle som et naturligt midtpunkt for samarbejdsprojekter og samskabelsesprocesser på tværs af lokalsamfundet og dermed biddrage til den lokale sammenhængskraft.

FriSe vil derfor:

 • Facilitere nye netværk blandt vores medlemmer, fx nye centre, nye ledere
 • I samarbejde med vores medlemmer tilbyde nye digitale løsninger med integration af frivilligjob.dk-feed på kommuners og landsorganisationers hjemmesider
 • Understøtte medlemmernes konstruktive samarbejde med kommunale medarbejdere
 • Skabe overblik over medlemsaktiviteter og mulighed for vidensdeling digitalt
 • Afsøge mulighederne for at opskalere og udvikle lokale projektidéer i samarbejde med flere medlemsorganisationer
 • Udbrede kendskabet til og brugen af FriSes digitale tilbud; Techsoup, der tilbyder softwaredonationer til frivillige foreninger og velgørende organisationer samt NGOjob.dk, der samler de ledige stillinger i civilsamfundet.
 • Undersøge mulighederne for at udvikle nye digitale løsninger, fx frivilligdatabaser samt en frivilligbørs-portal

Mangfoldighed og nye målgrupper

Mangfoldig rekruttering og inddragelse i det frivillige foreningsliv er ikke nogen ny opgave for hverken frivilligcentre eller selvhjælpsorganisationer, der igennem mere end 25 år har hjulpet mennesker til at finde fællesskaber, hvori de kan yde en frivillig indsats eller finde styrken til at hjælpe sig selv og andre med at skabe positive forandringer.

Der er dog stadig grupper, der ikke i lige så høj grad som andre, deltager i de frivillige fællesskabe, og vi vil derfor sammen med vore medlemmer sætte fokus på inddragelse af nye målgrupper, mangfoldig rekruttering og deltagelse i frivillige fællesskaber.

FriSe vil derfor:

 • Skabe et digitalt univers med guidelines, interviews og inspiration til mangfoldig rekruttering på frivilligjob.dk og volunteering.dk
 • I samarbejde med vore medlemmer indsamle og evaluere erfaringer med nye målgruppers deltagelse i det frivillige arbejde med et fokus på metodeudvikling
 • Fortsætte indsatsen med at udbrede Kom Videre Mand, SMART Recovery Family & Friends samt mestringsgrupper i samarbejde med ADHD-foreningen til flere medlemmer
 • Sætte fokus på Projekt Frivillig, som et effektivt redskab til rekruttering af unge frivillige, herunder også unge i en sårbar position

Værdien af lokal frivillighed

Med forankring i civilsamfundet yder FriSes medlemmer en dokumenteret væsentlig indsats for at styrke og udvikle det lokale frivillige engagement. Vores medlemmers styrke er tilstedeværelsen lokalt, samarbejdet med foreninger, kommunale institutioner og det lokale erhvervsliv samt kendskabet til lokale behov, potentialer og udfordringer.

Den lokale forandring sker netop lokalt - og derfor giver det mening at støtte frivilligheden, hvor den opstår, vokser og trives ud fra lokale behov, interesser og engagement. Derfor vil vi i endnu højere grad medvirke til at vise værdien, som vore medlemmer skaber i deres lokalsamfund samt nødvendigheden af at investere i den lokale frivillighed.

Derfor vil FriSe:

 • Være den lokale stemme i den nationale debat og veksle FriSes store bagland til mere indflydelse
 • Kommunikere resultater og erfaringer fra vore medlemmer samt dele nyheder og ny viden på vores digitale platforme, i nyhedsbreve, på sociale medier og i pressemeddelelser, kronikker og artikler
 • Arbejde strategisk med at italesætte værdien af og potentialet i de lokale frivillige fælleskaber og nødvendigheden af at investere i den lokale frivillighed
 • Forholde os kritiske og agtpågivende over for politiske og økonomiske initiativer, krav og regler, der kan hæmme udviklingen af den lokale frivillighed
 • Bidrage til medlemmernes mulighed for indtægtsdækket virksomhed, fx i form af kurser
 • Understøtte medlemmernes arbejde med at sikre kendskab til deres aktiviteter og tilbud lokalt, fx selvhjælpsgruppernes potentiale
 • Udvikle og i samarbejde med vore medlemmer udbrede digitale tilbud, der gør det lettere at blive frivillig og lettere at være frivillig forening

Fj 400x200

techsoup

gno job

KVM

logo web

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark // Frederiksgade 78B, 1. //  8000 Aarhus C.
Telefon: 31 67 81 60 // Mandag-Fredag 09.00 - 15.00.

ikon linkedinForfra Webdesignikon facebook
En del af Moesborg NET-UP