Vedtægter

pfd ikonVEDTÆGTER for Landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

vedtaget på generalforsamling den 9. marts 2019

FriSe arbejder for at udvikle et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte.

§ 1. Landsorganisationens navn er:
Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark
1.1. Organisationen er stiftet den 24. oktober 2003 med virkning fra 1. januar 2004
1.2. Organisationens hjemsted er hjemstedet for organisationens sekretariat. 

§ 2. Formål:
2.1. At varetage medlemsorganisationernes interesser politisk og økonomisk
2.2. At synliggøre og positionere medlemsorganisationers mission og virke i den offentlige, politiske og forskningsmæssige debat
2.3. At skabe grundlag for medlemsorganisationernes faglige udvikling
2.4. At positionere landsorganisationen i den sociale politiske debat
2.5. At landsorganisationen udvikler og driver projekter, der understøtter medlemsorganisationernes position og virke

§ 3. Medlemskab:

3.1. Som medlemmer kan optages foreninger og sammenslutninger af mennesker uanset deres evt. organisationsform, såfremt de kan tilslutte sig Frivilligcentre & Selvhjælp Danmarks formål og vedtægter, og de som hovedformål:

3.1.1. Arbejder som frivilligcenter efter FriSes kvalitetsstandarder

3.1.2. Arbejder med selvhjælpsgrupper efter FriSes kvalitetsstandarder

3.2. Kommunale frivilligcentre eller selvhjælpsorganisationer kan optages som medlemmer uden stemmeret

3.3. Organisationer og enkeltpersoner kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret

3.4. Frivilligcentre & Selvhjælp Danmarks bestyrelse tager stilling til ansøgning om medlemskab på baggrund af ansøgers virke og eventuelle vedtægter

3.5. Eksklusion: Modarbejder et medlem direkte organisationen eller dens formål kan eksklusion besluttes af bestyrelsen eller på generalforsamlingen. Eksklusionen skal bekræftes af medlemmerne på førstkommende generalforsamling

§ 4. Fælles logo
4.1 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark har varemærkeregistreret et fælles logo for frivilligcentre og selvhjælp til anvendelse for FriSes medlemmer nævnt i § 3.1.1. og 3.1.2. 

§ 5. Generalforsamling:
5.1 Generalforsamlingen er organisationens øverste myndighed
5.2 Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Bestyrelsen foretager skriftlig indkaldelse af medlemmerne med mindst otte ugers varsel
5.3 Generalforsamlingen har som minimum følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden forelægges til godkendelse
 4. Rapport fra udvalg
 5. Regnskab forelægges til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Budget for det følgende år forelægges til orientering. Herunder kontingentfastsættelse
 8. Valg af formand (i ulige år)
 9. Valg til bestyrelse og suppleanter
 10. Nedsættelse af udvalg, herunder selvhjælpsudvalg og frivilligcenterudvalg
 11. Valg af revisor

5.4 Beslutninger på generalforsamlingen træffes så vidt muligt i enighed. Der foretages afstemning såfremt blot ét medlem ønsker det. Der foretages skriftlig afstemning såfremt blot ét medlem ønsker det.
Vedtagelse af forslag sker ved almindeligt stemmeflertal.
Ændringer af vedtægter foretages dog efter reglerne i § 10
5.5 For at være stemmeberettiget ved generalforsamlingen kræves medlemskab af organisationen i mindst 8 uger, samt at der ikke foreligger kontingentrestance, jfr. dog § 3.2
5.6 Hvert medlem har én stemme
5.7 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmarks bestyrelsesmedlemmer er personligt valgt, og såfremt den valgte ikke længere er ansat eller frivillig i en stemmeberettiget medlemsorganisation, udtræder den valgte af Frivilligcentre & Selvhjælp Danmarks bestyrelse, og afløses af en af de på generalforsamlingen valgte suppleanter
5.8 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
5.9 Forslag skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest seks uger før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest fire uger før denne

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling:
6.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen eller hvis mindst ¼ af medlemmerne begærer det. Indkaldelsen motiveres skriftligt, og motiveringen udgør dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling
6.2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig med mindst 2 ugers varsel og afholdes senest 4 uger efter, at begæringen om afholdelse er bestyrelsen i hænde
6.3 Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære generalforsamling

§ 7. Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. 4 medlemmer vælges blandt medlemsbestyrelserne og 3 medlemmer vælges blandt ansatte i medlemsforeningerne. Formand kommer fra medlemsbestyrelser.
I ulige år vælges formand, ét bestyrelsesmedlem og 2 medarbejdere.
I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og én medarbejder.
På generalforsamlingen vælges desuden 2 suppleanter for et år ad gangen, hvoraf én skal være bestyrelsesmedlem og én skal være ansat.
Medlemmer og suppleanter i bestyrelsen skal være opstillet af deres respektive medlemsorganisation. Medlemmerne udpeger selv deres kandidater. Der kan kun vælges én person i FriSes bestyrelse fra hver medlemsorganisation.
Kandidater skal indsende en skriftlig opstilling til bestyrelsen 14 dage forinden generalforsamlingen. Opstillingen skal indeholde en skriftlig erklæring af kandidaturet fra medlemsorganisationens bestyrelse samt en personlig begrundelse for opstillingen. I tilfælde af
manglen på kandidater kan der søges supplerende kandidater på selve generalforsamlingen. Listen med opstillede kandidater sendes til medlemmerne én uge før generalforsamlingen.
7.1 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for organisationens virke. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde efter generalforsamlingen med næstformand.
7.2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden
7.3 Sekretariatsleder/administrator/konsulent kan ansættes af bestyrelsen, såfremt organisationens økonomi tillader det
7.4 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg og indkalde ressourcepersoner

7.5. Organisationen tegnes økonomisk af formand og næstformand i forening eller i den enes fravær af formand/næstformand og et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens fravær skal dette bestyrelsesmedlem komme fra medlemsbestyrelserne, for at sikre at en af to tegningsberettigede altid kommer fra medlemsbestyrelserne.

7.6 Bestyrelsen fører referat af bestyrelsesmøderne. Referaterne er tilgængelige for medlemmerne

§ 8. Økonomi:
8.1 Bestyrelsen er ansvarlig for, at de økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med det idégrundlag, de er ansøgt på, og de betingelser, de er bevilget under
8.2 Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for medlemskab
8.3 Organisationen kan ikke stifte gæld
8.4 Regnskabet revideres en gang om året
8.5 Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for organisationens økonomiske forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue

§ 9. Regnskab og revision:
9.1 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmarks regnskabsår følger kalenderåret
9.2 Senest 1 uge før generalforsamlingen udsendes revideret årsregnskab samt budget
9.3 Kontingentet betales for 1 år ad gangen
9.4 Generalforsamlingen vælger 1 ekstern statsautoriseret revisor for 1 år

§ 10. Vedtægtsændring:
10.1 Vedtægtsændring kræver stemmeflertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen

§ 11. Opløsning af organisationen:
11.1 Foreningen kan opløses på en generalforsamling med stemmeflertal på 2/3 af de afgivne stemmer, efterfulgt af en ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger ved almindeligt stemmeflertal
11.2 Ved opløsning af organisationen tilfalder dennes formue og ejendom sociale formål efter generalforsamlingens nærmere beslutning

 

Fj 400x200

techsoup

gno job

KVM

logo web

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark // Frederiksgade 78B, 1. //  8000 Aarhus C.
Telefon: 31 67 81 60 // Mandag-Fredag 09.00 - 15.00.

ikon linkedinForfra Webdesignikon facebook
En del af Moesborg NET-UP