Frivilligcentrenes kvalitetsmodel

2018-2021

FriSe er i tæt samarbejde med frivilligcentrene og Socialstyrelsen i gang med en proces med fokus på fælles læring og udvikling, så frivilligcentrene kan skabe endnu mere værdi i overensstemmelse med formål og kerneopgaver. Frivilligcentrenes kvalitetsmodel er en del af processen, som også består af læringsnetværk, guidelines, konsulentbistand samt temadage og kurser.

Formål

En ny kvalitetsmodel i landets mange frivilligcentre skal udgøre en fælles standard, men skal samtidig understøtte mangfoldigheden blandt frivilligcentrene, fordi det er vigtigt at tage hensyn til forskelle i den lokale kontekst.

Kvalitetsmodellen skal understøtte frivilligcentrenes kontinuerlige arbejdsproces med kvalitetsudvikling, systematik og refleksion over praksis og justeringer heraf på baggrund af centrenes fastsatte mål.

»Vi fornemmer en ny fælles faglig stolthed over hele feltet. Bestyrelserne er kommet meget mere på banen, og flere medlemmer fortæller om bedre samarbejde mellem ledere og bestyrelse, fordi de har fået et fælles sprog – også til at tale om det, der kan være svært«

Casper Bo Danø, Sekretariatsleder FriSe

Modellen

Kvalitetsmodellen har afsæt i Rambølls evaluering af frivilligcentrene fra 2016, som kom med anbefalinger til, hvordanfrivilligcentren kan arbejde mere resultat- og udviklingsorienteret.

Kvalitetsmodellen understøtter frivilligcentrenes arbejde og løbende refleksion over praksis. Den udgør en fælles standard, men tager også hensyn til mangfoldigheden og lokale forskelle.

Kvalitetsmodellen består af to temaer. Det ene handler om frivilligcentrenes formål og kerneopgaver og det andet om ledelse og organisering. Hvert tema har tre kriterier, som er udtryk for mere konkrete mål. Kriterierne har to indikatorer, som er aktiviteter eller produkter, der understøtter kriterierne. Indikatorer er således midler til at opfylde kriteriet, og kriterierne er midler til at opnå temaets formål.

Til implementering af kvalitetsmodellen er udarbejdet en række guides og skabeloner, samt skemaer til selvevaluering i frivilligcentrene.

Tema 1

Mangfoldighed, kvalitet og brobygning

Temaet understøtter frivilligcentrenes overordnede mål og målsætninger. Der er fokus på at fremme stærke og mangfoldige fællesskaber, fremme deltagelsen i frivillige fællesskaber og at bygge bro mellem foreninger, kommuner og andre relevante aktører.

Tema 2

Strategisk ledelse og organisering

Temaet understøtter bestyrelsens rolle og ansvar i forhold til den strategiske ledelse samt bestyrelsens arbejdsgiveransvar. Det sætter fokus på strategi og læring for at støtte frivilligcentrets fortsatte udviklingsproces på baggrund af mål og kerneopgaver. Det sætter endvidere fokus på bestyrelsens kompetencer og erfaringer samt de ansattes roller og arbejdsvilkår.

Guidelines og Skabeloner

FriSe har i samarbejde med frivilligcenterudvalget, som består af frivilligcenterledere fra hver af de ni faglige netværk, udarbejdet guidelines og skabeloner til kvalitetsmodellens tema om Strategisk ledelse og organisering.

Dokumenterne er tænkt som inspiration til jeres arbejde med de forskellige kriterier i temaet, og er dynamiske i den forstand, at de løbende kan tilrettes eller udvides efter behov. Vi vil løbende supplere med konkrete eksempler indenfor de forskellige guidelines.

Selvevaluering

Selvevalueringsskemaet er et internt redskab til egen læring og udvikling og skal sikre løbende opfølgning og evaluering for at vurdere, hvad der fremadrettet kan justeres eller forbedres.

Selvevalueringen bør være en fælles proces, hvor leder, bestyrelse, ansatte og frivillige inddrages, men i sidste ende har bestyrelsen ansvaret for indholdet.

Evalueringen foretages en gang årligt frem til kvalitetsprocessen afslutning i 2021 med start i første kvartal 2020. Evalueringen sendes til FriSe’s sekretariat til intern læring for at skabe et samlet indblik i forskellige udfordringer eller udviklingspotentialer, som vi fremadrettet kan sætte ekstra fokus på – de enkelte evalueringer behandles i fortrolighed.


Baggrunden og processen

"Frivilligcentrene yder en væsentlig indsats for at styrke det frivillige engagement lokalt"

Sådan lød i en rapport udarbejdet af Rambøll Management Consulting for Børne- og Socialministeriet fra 2016.

I forlængelse af rapportens konklusioner er der udarbejdet nye tildelingskriterier, som frivilligcentrene skal leve op til for at få tildelt statslig grundfinansiering, og som skal sikre, at frivilligcentrene arbejder mere resultat- og udviklingsorienteret.

Som en del af satspuljeaftalen for 2018-2021 under strategien for et stærkere civilsamfund er det besluttet at udvikle og implementere en kvalitetsmodel, som skal sikre et kvalitetsløft af frivilligcentrenes arbejde.

Arbejdet med kvalitetsmodellen varetages af FriSe i samarbejde med Socialstyrelsen og alle landets frivilligcentre. Initiativet er finansieret af satspuljeaftale 2018 med 3,3 mio. kr.

Evaluering

Fra marts 2021 - februar 2022 evalueres implementeringen af den udviklede kvalitetsmodel af ViVe i samarbejde med RUC.

Evalueringen, som bygger på data fra spørgeskemaundersøgelser blandt medarbejdere i frivilligcentre og kommuner og casestudier fra fem frivilligcentre, har til formål at give svar på følgende spørgsmål:

 • 1

  Hvad er status på frivilligcentrenes økonomi, organisering, aktiviteter og samarbejdsrelationer, samt hvad anvendes grundfinansieringen til?

 • 2

  Hvordan er den nye kvalitetsmodel og tildelingskriterier blevet implementeret, og i hvilket omfang arbejder frivilligcentrene mål- og resultatorienteret?

 • 3

  Hvilken virkning oplever frivilligcentrene og centrale samarbejdspartnere, at implementeringen af tildelingskriterierne og kvalitetsmodellen har haft for frivilligcentrenes arbejde og virkning?

 • 4

  Hvad er frivilligcentrenes og centrale samarbejdspartneres oplevede virkning af frivilligcentrene for det frivillige sociale arbejde lokalt og for kommunerne?

Ni faglige netværk

Som en del af arbejdet med kvalitetsmodellen blev der i 2018 etableret ni nye faglige netværk med deltagelse af ledere, formænd, ansatte og bestyrelsesmedlemmer i frivilligcentrene.

Nordjylland

Østjylland

Frivilligcentrene i Silkeborg, Aarhus, Randers, Odder, Viborg og Favrskov

Midt- og Vestjylland

Syd- og Sønderjylland

Sydsjælland

Nordsjælland

Frivilligcentrene i Halsnæs, Gribskov (Helsinge og Græsted), Helsingør, Hillerød og Fredensborg

Hovedstad Nord

Hovedstad Syd

Frivilligcentrene i Roskilde, Greve, Albertslund, Rødovre og København (Vesterbro, Nørrebro, Amager, Brønshøj)

Netværksmøder 2021

I det nye udkast til civilsamfundsstrategi er brobygning et centralt tema, herunder også frivilligcentrenes rolle. Og gennem de senere år har vi flere gange hørt behovet for bedre forbindelseslinjer mellem kommunen og civilsamfundet, mellem borgerne og de frivillige organisationer. 

På netværksmøderne i november i forbindelse med frivilligcentrenes kvalitetsmodel sætter FriSe derfor fokus på brobygning og samarbejde: Hvad skal der til, for at frivilligcentrene kan indtage denne rolle? Hvad kræver det af ressourcer og kompetencer? Hvad giver det af muligheder?


Faglig følgegruppe

Den faglige følgegruppe skal give ekstern sparring og faglig input for at kvalificere processen og modellen.

Den faglige følgegruppe mødes tre gange i projektperioden 2018-2021 og består af forskellige fagpersoner, der repræsenterer forskellige målgrupper og organisationsformer inden for det frivillige arbejde

Til toppen

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark